image_rotator

Pristup informacijama

line_rotator

Strateški dokumenti

Društvo svoju misiju, viziju i ciljeve usklađuje sa strateškim dokumentima Grada Zadra i Republike Hrvatske u području svog djelovanja.