image_rotator

Pristup informacijama

line_rotator

Donacije i sponzorstva

Temeljem načela i ciljeva Strategije suzbijanja korupcije, a u svrhu utvrđenja transparentnosti rada trgovačkih društava u kojima jedinice lokalne samouprave imaju vlasničke udjele objavljuju se podaci o sponzorstvima i donacijama.