image_rotator

Pristup informacijama

line_rotator
thumb_ink

 

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/201385/201569/2022) je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu u porabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti pristup zatraženoj informaciji  odnosno objaviti informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Tijela javne vlasti uskratiti će pristup informaciji ako je informacija klasificirana stupnjem tajnosti sukladno zakonu i/ili općem aktu donesenom na temelju zakona (Zakon o zaštiti tajnosti podataka NN 79/200786/2012 ; Pravilnik o poslovnoj tajni) kojim se propisuje tajnost podataka ili je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/2018 ).

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu (službeniku za infromiranje). Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od korisnika koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine nakande  stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije NN 12/14.

Tijelo javne vlasti dostaviti će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

 

Zahtjev za pristup informacijama može se poslati na jedan od slijedećih načina:

  1. poštom ili osobno na adresu:
    Inovativni Zadar d.o.o.
    Službenik za informiranje
    Grgura Budislavića 99
    23 000 Zadar
  2. e-mailom na: ppi@inzad.hr 

 

Službenik za informiranje:

tel: 023/627-796
e-mail: ppi@inzad.hr   
radno vrijeme: 8.00-16.00h

 

Godišnja izvješća i odluke: