image_rotator

O nama

line_rotator

Javna nabava

image_stanari

Javna i jednostavna nabava

 

Prilikom provedbe postupaka javne nabave, Inovativni Zadar d.o.o. poštuje načela javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16).

Postupci jednostavne nabave provode se sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave Društva Inovativni Zadar d.o.o.
 
Od 1.1.2018. godine, sukladno odredbi čl. 4. st. 1. i čl. 7. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/2020 ), plan nabave, registar ugovora i sve kasnije izmjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) u roku od osam dana od donošenja ili izmjene.
 
Sukladno članku 80. stavku 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj: 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Inovativni Zadar d.o.o. u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi:
 
 

Profil naručitelja:

Inovativni Zadar d.o.o.
Grgura Budislavića 99
23 000 Zadar

OIB: 33061586626
MB: 01697285

image_stanari

Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije „Pozdrav Suncu"

Inovativni Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije „Pozdrav Suncu", evid.br. JN 1/17. Obavijest o nadmetanju objavljena je 28. lipnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0012928.

Zadnja izmjena objavljena je 06. srpnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S F14-0014127.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. srpnja 2017. godine do 11:00 sati.

image_stanari

Produženje roka za prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - JN-01/17

Obavještavaju se zainteresirani gospodarski subjekti da je je rok za dostavu primjedbi i prijedloga na nacrt dokumentacije o nabavi za postupak javne nabave radova obnove, modernizacije i nadogradnje instalacije "Pozdrav Suncu", evid.br. naručitelja JN 1/17, produžen do petka 23. lipnja 2017.

image_stanari

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM SUBJEKTIMA - Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije "Pozdrav Suncu"

Inovativni Zadar d.o.o., u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Obnova, modernizacija i nadogradnja instalacije "Pozdrav Suncu", evid.br. naručitelja JN 1/17.

Sukladno čl. 198. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016), javni naručitelj objavljuje nacrt Dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak javne nabave male vrijednost, te poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 7 (sedam) dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte info@inzad.hr.

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

 

image_stanari

Plan nabave za 2017. godinu

image_stanari

Plan nabave za 2016. godinu

image_stanari

Plan nabave za 2015. godinu

image_stanari

Plan nabave za 2014. godinu

image_stanari